Polub nasz profil na Facebooku

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

STATUT KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO W ZAKOPANEM

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Klub Wysokogórski w Zakopanem" i zwane jest dalej "Klubem".

§2

I. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Zakopane.
II. Klub może działać poza granicami Polski, o ile na taką działalność zezwala prawo danego państwa.

§3

Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i posiada osobowość prawną.

§4

Klub może być członkiem innych organizacji, w szczególności Polskiego Związku Alpinizmu.

§5

I. Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków.
II. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
III. Obowiązkiem Klubu jest czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród Członków.
IV. Klub może posiadać odznaki organizacyjne i używać pieczęci z nazwą stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§7

Celem Klubu jest:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poprzez prowadzenie i rozwijanie działalności górskiej, w szczególności alpinistycznej, obejmującej działalność wspinaczkową, ski-alpinistyczną, alpinistyczno-jaskiniową;
2) ochrona i promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, środków odurzających oraz innych podobnie działających substancji, w szczególności wśród młodzieży;
3) podwyższanie świadomości społecznej w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na obszarach górskich.

§8

I. Klub realizuje swoje cele przez:

1) działalność nieodpłatną pożytku publicznego, obejmującą:

a) współpracę z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach górskich, w szczególności z Polskim Związkiem Alpinizmu;
b) współpracę z palcówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z górami;
c) wspieranie bezpośrednich kontaktów, w tym organizowanie spotkań z osobami zajmującymi się alpinizmem oraz taternictwem w sposób wyczynowy;
d) organizowanie, propagowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony zwierząt i przyrody górskiej;
e) promowanie i propagowanie alpinizmu oraz taternictwa;

2) działalność nieodpłatną pożytku publicznego, obejmującą inicjowanie programów podnoszących świadomość społeczną w zakresie:

a) niebezpieczeństw oraz ryzyk związanych z uprawianiem alpinizmu, wspinaczki wysokogórskiej;
b) zapobiegania oraz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z uprawianiem alpinizmu, wspinaczki wysokogórskiej;
c) prawidłowego przygotowania fizycznego, kondycyjnego koniecznego do uprawiania alpinizmu, wspinaczki wysokogórskiej;
d) podstawowego wyposażenia oraz ekwipunku niezbędnego do bezpiecznego uprawiania alpinizmu, wspinaczki wysokogórskiej;

3) działalność nieodpłatną pożytku publicznego, obejmującą wspieranie i prowadzenie przedsięwzięć promujących region obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego;

4) działalność nieodpłatną pożytku publicznego obejmującą organizowanie zebrań, odczytów, oraz imprez okolicznościowych;

5) działalność odpłatną pożytku publicznego obejmującą:

a) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz kursów z zakresu wspinaczki wysokogórskiej;
b) inicjowanie programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w górach;
c) organizowanie i prowadzenie wycieczek turystycznych, wysokogórskich i krajoznawczych, w tym wycieczek z elementami wspinaczki wysokogórskiej;
d) organizowanie działalności sportowej, szkoleniowej i wyprawowej w kraju i za granicą, w tym również zawodów sportowych;
e) organizowanie zjazdów, sympozjów i konferencji naukowych dotyczących tematyki górskiej.

6) działalność odpłatną pożytku publicznego, obejmującą wydawanie publikacji o tematyce górskiej oraz alpinistycznej.

II. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Prowadzona działalność gospodarcza klasyfikowana według PKD obejmuje:

a) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
b) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
c) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
d) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
e) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
f) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
g) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
h) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
i) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział 3
Członkowie Klubu

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków uczestników.

§10

Członkiem zwyczajnym może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, która:

1) złożyła deklarację członkowską popartą podpisami dwóch członków Klubu;
2) zajmuje się działalnością górską, w szczególności alpinistyczną;
3) zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.

§11

I. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju alpinizmu i/lub osobom, które położyły znaczne zasługi na rzecz Klubu.
II. Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§12

I. Członkiem uczestnikiem Klubu może być osoba niepełnoletnia, która została przyjęta za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych przez Uchwałę Zarządu Klubu.
II. Uczestnicy posiadają wszystkie prawa oraz obowiązki członków zwyczajnych, za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§13

Członek zwyczajny ma prawo:
1) czynnego i biernego wyboru do władz Klubu;
2) uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Klub oraz korzystania ze sprzętu i pomocy Klubu;
3) noszenia odznaki członkowskiej Klubu.

§14

Członkowie Klubu obowiązani są do:

1) czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Klubu;
2) przestrzegania Statutu Klubu oraz przepisów dotyczących działalności alpinistycznej;
3) przestrzegania zasad etyki taternickiej oraz dyscypliny organizacyjnej;
4) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie członków;
5) informowania Zarządu o zmianie adresu i danych osobowych.

§15

I. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
2) skreślenia przez Zarząd z listy członków w przypadku niezapłacenia składek za okres co najmniej roku, pomimo pisemnego – mailowo na adres poczty elektronicznej wskazanej Zarządowi przez członka Klubu lub listownie – wezwania przez Zarząd do uregulowania zaległości;
3) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu, jeśli członek Klubu w sposób istotny naruszył interesy Klubu, lub postanowienia niniejszego statutu, lub w przypadku orzeczenia wobec członka Klubu prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego środka karnego pozbawienia praw publicznych;
4) śmierci.

II. Od uchwały Zarządu klubu o wykluczeniu z Klubu bądź skreśleniu z listy członków przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu, który zobowiązany jest przedstawić je najbliższemu Walnemu Zebraniu.

Rozdział 4
Władze Klubu

§16

I. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

II. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
III. Kadencja Władz klubu trwa 3 lata, jednakże obowiązane są one działać do czasu wyboru nowych Władz Klubu.
IV. Nie można być członkiem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej dłużej niż przez 4 następujące po sobie kadencje.
V. Poszczególni członkowie Władz Klubu mogą zostać odwołani w każdym czasie przez Walne Zebranie.

WALNE ZEBRANIE

§17

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne

§18

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) uchwalanie kierunków i programu działania Klubu;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu;
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4) wybór Prezesa, a następnie Komisji Rewizyjnej i Zarządu;
5) uchwalanie zmian w statucie;
6) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów PZA;
7) uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych obciążeń finansowych członków Klubu;
8) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez władze Klubu lub członków;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu;
10) podjecie uchwały o rozwiązaniu się Klubu;
11) podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia nieruchomości Klubu;
12) podejmowanie uchwał w pozostałych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

§19

I. W Walnym Zebraniu członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie posiadający czynne i bierne prawo wyborcze.
II. W Walnym Zebraniu członków mogą brać udział z głosem doradczym:

1) przedstawiciele władz Polskiego Związku Alpinizmu;
2) zaproszeni goście;
3) uczestnicy.

III. Członkowie, którym przysługuje głos stanowiący, mogą ustanowić pełnomocnika do udziału ich imieniem w Walnym Zebraniu. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnikowi przysługuje w szczególności prawo głosu, z tym że działanie przez pełnomocnika wyłącza możliwość osobistego uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu.
IV. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, jak również pracownik Klubu.

§20

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków listem zwykłym lub mailowo na adres poczty elektronicznej wskazanej Zarządowi przez Członka Klubu, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§21

Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę członków.

§22

I. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może być zwołane:

1) na wniosek Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu;
2) z inicjatywy Zarządu Klubu;
3) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

II. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane przez Zarząd w terminie dwóch miesięcy od dnia zaistnienia przyczyny określonej w ust. I i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba że postanowienie niniejszego Statutu stanowi inaczej.

ZARZĄD

§23

I. Zarząd składa się z 7 osób w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
II. W przypadku ustąpienia członków Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w ilości nieprzekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.
III. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, określającego jego organizację i tryb pracy.
IV. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
V. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu w ramach zatwierdzonego budżetu;
3) zwoływanie Walnych Zebrań;
4) przyjmowanie, skreślanie z listy członków i wykluczanie członków Klubu;
5) ustalanie planów działania i budżetów rocznych Klubu;
6) powoływanie komisji specjalistycznych, stanowiących organy doradcze i pomocnicze Zarządu;
7) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji grupujących członków o wspólnych zainteresowaniach;
8) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
9) podejmowanie uchwał niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz Klubu;
10) podejmowanie uchwał o zwalnianiu z opłat składek członkowskich członków w sytuacjach uzasadnionych materialnie;

11) prowadzenie listy adresów mailowych członków Klubu.

§24

I. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
II. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności głos Wiceprezesa.

§25

I. Zarząd ma prawo do nakładania kar na członków Klubu w przypadku:

1) naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego Statutu, uchwał lub postanowień władz Klubu albo uchwał lub postanowień władz PZA;
2) lekkomyślnego uprawiania sportu wysokogórskiego;
3) zachowania się niezgodnego z etyką taternicka lub godnością członka Klubu.

II. W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zarząd może udzielić następujących kar:

1) upomnienie;
2) nagana;
3) zawieszenie w prawach członka klubu na okres od 6 miesięcy do 3 lat;
4) wykluczenie z Klubu.

III. Osoba, na którą nałożono jedną z kar określonych w ust. 2 może odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni.

KOMISJA REWIZYJNA

§26

I. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.
II. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
III. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, określającego jej organizację i tryb pracy.
IV. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
V. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
VI. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
VII. Członkiem Komisji rewizyjnej nie może być:

1) członek Zarządy ani osoba pozostająca z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2)  osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

VIII. Członkowie Komisji Rewizyjnej  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział 5

Majątek i fundusze Klubu

§27

I. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Klub uzyskuje z:

1) składek członkowskich;
2) darowizn, dotacji i subwencji;
3) spadków i zapisów;
4) dochodów z własnej działalności gospodarczej;
5) dochodów z majątku Klubu;
6) ofiarności publicznej;
7) wpływów od sponsorów w ramach umów sponsoringowych;
8) innych wpływów uzyskanych ze statutowej działalności Klubu

zgodnie z art. 27 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wszelkich innych źródeł prawem dla Stowarzyszenia dozwolonych.

II. Do reprezentacji Klubu uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
III. Klub nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi,
b)  przekazywać ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)  wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)  nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy w całości realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

V. Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności, w stosunku do którego prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział 6

Rozwiązanie Klubu

§28

Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności minimum połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§30

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu. Likwidator po zakończeniu prac występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru.