Zasady dofinansowań w KW Zakopane

Posted by Przemek (lepy) on 09.01.2013
Góry >>

  Zasady dofinansowań wyjazdów górskich i sportowych

w Klubie Wysokogórskim Zakopane

 

 

1. Klub Wysokogórski w Zakopanem wspiera górską działalność swoich członków na różne sposoby. Jednym z nich jest dofinansowywanie z kasy Klubu wyjazdów mających charakter sportowy i/lub eksploracyjny oraz dofinansowywanie działalności zawodniczej. Dofinansowania są rozpatrywane na podstawie wniosków złożonych Zarządowi przez członków Klubu (wnioski można składać zbiorczo, jeśli kilka osób brało udział w tych samych wyjazdach lub zawodach).

 

 

2. Dofinansowania są przyznawane przez Zarząd w trybie post factum, tj. po powrocie z wyjazdów lub zawodów.

 

 

3. Dofinansowania wyjazdów górskich (wspinaczkowych i narciarskich).

Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie wyjazdów górskich nastąpi po spełnieniu następujących warunków:

a) złożenia (w formie papierowej) Zarządowi w okresie do 31 stycznia roku następnego po roku, w którym miał miejsce wyjazd poniższych dokumentów:

·        wniosku o dofinansowanie danego wyjazdu,

·        sprawozdania z wyjazdu (wraz z dokumentacją zdjęciową),

·        rozliczenia kosztów (potwierdzonych rachunkami),

·        wykazu zamierzonych i zrealizowanych na wyjeździe celów,

·        całościowego wykazu działalności górskiej (wykaz wspinaczkowy i/lub narciarski);

b) przesłania e-mail’em do Zarządu notatki z wyjazdu wraz z min. 5 zdjęciami w formacie jpg (300 kb), do zamieszczenia na stronie klubowej w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty powrotu;

c) zaznaczanie swojej przynależności klubowej we wszystkich informacjach w mediach;

d) niezaleganie ze składkami klubowymi.

Przyznanie dofinansowań oraz ich kwoty na osobę są uzależnione od jakości i ilości osiągniętych celów (wykazy wspinaczkowe, narciarskie) na danym wyjeździe, udokumentowanych kosztów i jakości sprawozdania oraz od ilości wniosków, które zostaną przedstawione Zarządowi.

 

 

4. Dofinansowania dla zawodników.

Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w zawodach (wspinaczkowych, skialpinistycznych) nastąpi po spełnieniu następujących warunków:

a) złożenia (w formie papierowej) Zarządowi w okresie do 31 stycznia roku następnego po roku, w którym miały miejsce zawody poniższych dokumentów:

·        wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w zawodach (wymienić zawody w których się startowało oraz zajęte pozycje),

·        krótkie sprawozdania z każdego z wyjazdów (wraz z dokumentacją zdjęciową),

·        rozliczenia kosztów (potwierdzonych rachunkami),

·        ksero aktualnej licencji zawodniczej lub karty zdrowia sportowca dla danej dyscypliny;

b) przesłania e-mail’em do Zarządu notatki z zawodów wraz z min. 5 zdjęciami w formacie jpg (300 kb), do zamieszczenia na stronie klubowej w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty danych zawodów;

c) startowanie w barwach KW Zakopane oraz zaznaczanie swojej przynależności klubowej we wszystkich informacjach w mediach;

d) niezaleganie ze składkami klubowymi.

Przyznanie dofinansowań oraz ich kwoty na osobę są uzależnione od liczby zawodów, które zawodnik ukończył, od miejsc osiągniętych w poszczególnych zawodach, udokumentowanych kosztów i jakości sprawozdania oraz od ilości wniosków, które zostaną przedstawione Zarządowi.

 

6. Decyzje Zarządu w sprawie dofinansowań są decyzjami subiektywnymi, tak jak subiektywny charakter ma działalność górska, oraz nakierowanymi na wyczyn sportowy. Niebagatelną rolę przy podejmowaniu decyzji dotyczących wsparcia finansowego odgrywa także aktualny stan budżetu klubowego.

 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i obowiązuje do czasu uchwalenia nowego Regulaminu.

 

Zarząd KW Zakopane

 

 

 

Last changed: 09.01.2013 at 09:02

Back

Comments

Nie odnaleziono

Add Comment

Projekt i wykonanie VI4