VI Zawody KW Zakopane - Budrem za nami

Posted by Administrator (birbag) on 08.04.2014
Narty >> GLOWNA

W poprzedni???? sobot???? tj. 5 kwietnia 2014 roku odby??y si???? zawody zorganizowane przez nasz klub.

W wydarzeniu tym wzie??o udzia?? 60 zawodników i zawodniczek z Polski, S??owacji i Czech.

Najlepszym zawodnikiem w??ród panów okaza?? si???? Jacek ??ebracki z GT GOPR. W??ród pa?? triumfowa??a

zawodniczka z naszego klubu Anna Figura - nie daj????c szans pozosta??ym, zdobywaj????c pierwsze miejsce

pomimo dziesi????ciu minut kary. 

Organizatorzy dzi????kuj???? wszystkim osobom, które pomaga??y w organizacji trasy pomimo s??abych

warunków ??niegowych i "kawa??u tematu do ogarni????cia"- jeste??my wdzi????czni, gdy?? bez waszego

zaanga??owania te zawody nie mog??yby si???? odby????.

Mam nadziej????, ??e za rok spotkamy si???? w tym samym miejscu w jeszcze liczniejszym towarzystwie

zawodników i osób obs??uguj????cej tras????.

 

(PP)

Last changed: 27.04.2014 at 11:50

Back

Projekt i wykonanie VI4